• کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: مطالعات و گزارشات طراحی
  • کارفرما: نمایشگاه بین المللی
  • مساحت زیربنا: ۴۷۵۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۱
طرح جامع نمایشگاه بین المللی