• کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: مازندران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • پیمانکار: شرکت تهران گروه - شرکت توسعه صنایع ایران
  • مشاور همکار: شرکت سبا
  • مساحت زیربنا: ۴۴۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۷۵
مجتمع آموزشی رفاهی نوشهر