• کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: هرمزگان
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم
  • کارفرما: شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی گنو
  • مساحت زیربنا: ۵۸۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۲
مجتمع آبدرمانی، تفریحی و توریستی گنو