• کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: مازندران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول
  • کارفرما: شرکت آ.اس.پ
  • مساحت زیربنا: ۴۰۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۵۵
مجتمع مسکونی رامسر