• کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: خوزستان
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم
  • کارفرما: شرکت ایران راس
  • پیمانکار: شرکت ایران راس
  • زمان ساخت: ۱۳۵۶
هتل ۳۰۰ اتاقه اهواز (قابل توسعه تا ۶۰۰)