• کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: گیلان
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: سازمان گردشگری
  • زمان ساخت: ۱۳۵۵
هتل کادوس رشت