برج بازار بین الملل

  • کاربری: مسکونی و برج ها
  • مکان ساخت: خراسان رضوی
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: سپاد خراسان
  • پیمانکار: شرکت ماهدشت
  • مشاور همکار: شرکت سانو و شرکت انرژی
  • مساحت زیربنا: 126000 متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۵
  • توضیحات: .
No Internet Connection