• کاربری: مسکونی و برج‌ها
  • مکان ساخت: خراسان رضوی
  • برنامه ساخت: مسابقه
  • کارفرما: شرکت عمران و مسکن شرق ایران
  • مشاور همکار: مهندسین مشاور ستک و اثر
  • مساحت زیربنا: ۵۰۰۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۴
مجتمع مسکونی تجاری نیایش مشهد