• کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول
  • زمان ساخت: ۱۳۵۶
مجتمع مسکونی دودارک