ساختمان اداری و تجاری وزرا

  • کاربری: اداری و بانک ها
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول
  • کارفرما: آقای انصاری
  • پیمانکار: .
  • مشاور همکار: .
  • مساحت زیربنا: 40005 متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۹۱
  • توضیحات: .
No Internet Connection