• کاربری: اداری و بانک‌ها
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم
  • کارفرما: بیمه کارآفرین
  • مساحت زیربنا: ۱۵۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۹۴
ساختمان مرکزی بیمه کارآفرین