• کاربری: ساختمان‌های اداری
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح اولیه
  • کارفرما: وزارت نفت
  • توضیحات: (منتخب برای ارائه طرح در مسابقه ساختمان مرکزی شرکت نفت)
ساختمان مرکزی شرکت نفت