• کاربری: اداری و بانک‌ها
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: نظارت بر اجرا
  • کارفرما: شرکت عمران و توسعه سوره آزادی
  • پیمانکار: شرکت فورسمنت و شرکت آلاوه
  • مساحت زیربنا: ۲۶۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۰
ساختمان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ایران