ساختمان اداری توسعه تجارت ایران

  • کاربری: اداری و بانک ها
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: مسابقه
  • کارفرما: سازمان توسعه تجارت ایران
  • پیمانکار: .
  • مشاور همکار: .
  • مساحت زیربنا: 20000 متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۹
  • توضیحات: .
No Internet Connection