برج اداری گلستان

  • کاربری: اداری و بانک ها
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: شرکت سرمایه گذاری سبا گستر
  • پیمانکار: .
  • مشاور همکار: شرکت سانو و شرکت انرژی
  • مساحت زیربنا: 160000 متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۹۰
  • توضیحات: .
No Internet Connection