• کاربری: آموزشی و خدماتی
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم
  • کارفرما: موسسه صدرالمتالهین
  • مساحت زیربنا: ۷۵۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۹۰
دانشگاه صدرا