• کاربری: آموزشی و خدماتی
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم
  • کارفرما: دانشگاه تهران
  • مساحت زیربنا: ۴۰۰۰۰ متر مربع
مجتمع شرکت‌های دانش‌بنیان مخابراتی