مرکز همایش های بین المللی تهران

  • کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: نظارت بر اجرا
  • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
  • پیمانکار: تابان شهر
  • مشاور همکار: مهندسین مشاور آتک
  • مساحت زیربنا: زیربنا 55000 و محوطه متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۹۰
  • توضیحات: .
No Internet Connection