• کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: مازندران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول
  • کارفرما: شرکت عمران و توسعه شاهد
  • مساحت زیربنا: ۴۰۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۹
هتل بهدشت، چمستان