• کاربری: اداری و بانک‌ها
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: وزارت فرهنگ و آموزش عالی
  • پیمانکار: شرکت ایران جیرده
  • مساحت زیربنا: ۱۰۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۷۲
ساختمان مرکزی زلزله شناسی و مهندسی زلزله