• کاربری: آموزشی و خدماتی
  • مکان ساخت: سیستان و بلوچستان
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی
  • پیمانکار: شرکت رس
  • مشاور همکار: مهندسین مشاور پیرراز (طراح پروژه)
  • مساحت زیربنا: ۶۶۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۶۹
بیمارستان دانشگاه علوم بالینی زاهدان