• کاربری: آموزشی و خدماتی
  • مکان ساخت: سیستان و بلوچستان
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  • پیمانکار: شرکت رس
  • مساحت زیربنا: ۷۲۶۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۷۰
دانشکده پزشکی دانشگاه زاهدان