• کاربری: آموزشی و خدماتی
  • مکان ساخت: سیستان و بلوچستان
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • پیمانکار: شرکت های دبله و پرا
  • مساحت زیربنا: ۱۲۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۶۷
بهداشتکار دهان و دندان، زاهدان