• کاربری: آموزشی و خدماتی
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • پیمانکار: شرکت آرمه رشت
  • مشاور همکار: شرکت ایران خاک و شرکت خاک پی
  • مساحت زیربنا: ۱۸۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۷۰
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران