• کاربری: آموزشی و خدماتی
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح جامع
  • کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • پیمانکار: شرکت طرح و نصب
  • مساحت زیربنا: ۲۵۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۷۲
طرح جامع دانشگاه علوم پزشکی ایران