• کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: بصره - عراق
  • برنامه ساخت: تهیه طرح اولیه
  • کارفرما: شرکت G.C.P.I
  • مساحت زیربنا: ۶۰۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۹۷
هتل و مجموعه تفریحی در بصره