هتل بهدشت، چمستان

  • کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: مازندران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول
  • کارفرما: شرکت عمران و توسعه شاهد
  • پیمانکار: .
  • مشاور همکار: .
  • مساحت زیربنا: 40000 متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۹
  • توضیحات: .
No Internet Connection