مجموعه اقامتی - تفریحی کورنیش

  • کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: بصره - عراق
  • برنامه ساخت: تهیه طرح اولیه
  • کارفرما: شرکت G.C.P.I
  • مساحت زیربنا: 45000 متر مربع
  • زمان ساخت: 1397
No Internet Connection