ساختمان اداری سمت

  • کاربری: اداری و بانک ها
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها
  • مساحت زیربنا: 8885 متر مربع
  • زمان ساخت: 1393
No Internet Connection