• کاربری: عمومی
  • مکان ساخت: خوزستان
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم
  • کارفرما: شرکت ملی نفت ایران
  • مساحت زیربنا: ۴۰۰۰ متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۴
گنجینه تاریخی صنعت نفت در مسجد سلیمان