ساختمان اداره مرکزی بانک صادرات استان لرستان

  • کاربری: اداری و بانک ها
  • مکان ساخت: لرستان
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: بانک صادرات ایران
  • پیمانکار: .
  • مشاور همکار: .
  • مساحت زیربنا: 13400 متر مربع
  • زمان ساخت: ۱۳۸۶
  • توضیحات: .
No Internet Connection