ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد - هزاره سوم

  • کاربری: اداری و بانک ها
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله دوم و اجرا
  • کارفرما: بانک پاسارگاد
  • پیمانکار: مهندسین مشاور آشِناب
  • مشاور همکار: مهندسین مشاور آتک
  • مساحت زیربنا: 1500 متر مربع
  • زمان ساخت: 1395
No Internet Connection