باغ موزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • کاربری: اداری و بانک ها
  • مکان ساخت: تهران
  • برنامه ساخت: تهیه طرح مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرا
  • کارفرما: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • پیمانکار: شرکت های ژاکله، تکناب و تهران گروه
  • مشاور همکار: شرکت انرژی - شهابی و همکاران
  • مساحت زیربنا: 230000 متر مربع
  • زمان ساخت: 1366
  • توضیحات: .
No Internet Connection